ตรวจสอบบัญชี-ชลบุรี, ตรวจสอบบัญชี-ระยอง, ตรวจสอบ BOI, รับตรวจสอบบัญชี อมตะนคร

เพิ่มเพื่อน

บริการรับตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร

              การตรวจสอบบัญชี เรามีทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน,เที่ยงตรง และการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ 

บริษัทของเราจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยังได้รับความนิยมกันมากในหมู่นักบัญชี

โดยส่วนใหญ่ จะให้บริการตรวจสอบบัญชีในเขต อุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร,นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้,นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด,นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

งานตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการ

1. บริการตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มานาน พร้อมทีมงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ

2.ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรอง BOI

3. ให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี

4.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ / Check Stock

5.ตรวจสอบบัญชีภายในบริษัท เช่น ตรวจสอบบัญชีประจำเดือน / ตรวจสอบบัญชีประจำปี

 เทคนิค / วิธีการตรวจสอบบัญชี

                        เทคนิคการสอบบัญชี  หมายถึง  เครื่องมือที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการรวบรวมหลักฐาน  ผู้สอบบัญชีต้องเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือ / วิธีการให้    เหมาะสมกับงานตรวจสอบแต่ละด้าน  แล้วนำมาประกอบเข้าเป็นวิธีการตรวจสอบในแต่ละรายการหรือแต่ละบัญชี  การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของรายการ  ผู้สอบบัญชีอาจต้องใช้เทคนิคหลายประการในการตรวจสอบแต่ละด้าน  เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบและมีความถูกต้อง  ครบถ้วน    เชื่อถือได้

 

 

 

 

ที่

เทคนิค / วิธีการตรวจสอบบัญชี

ความหมาย

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1

การตรวจดู

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ

ทรัพย์สินมีอยู่จริง

 

(Inspeetion)

ทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล

มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

 

 

ตั๋วสัญญาใช้เงินโฉนดที่ดิน  เอกสารการลงหุ้น

สภาพของทรัพย์สิน

 

 

กรมธรรม์ประกันภัย

ปริมาณของทรัพย์สิน (หากใช้เทคนิคการตรวจนับด้วย)

 

 

 

ดูมูลค่าทรัพย์สิน

 

 

 

ข้อจำกัด

 

 

 

สินทรัพย์นั้นต้องมีรูปร่าง

 

 

 

 

2

การสังเกตการณ์

เป็นการสังเกตด้วยตา เพื่อช่วยให้ผู้สอบบัญชี

ผลงานมีความถูกต้อง  เชื่อถือได้

 

(Observation)

ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่  รวมถึงการใช้

มีการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไว้

 

 

วิจารณญาณสิ่งที่ได้เห็นและบันทึกไว้  เช่น

ข้อจำกัด

 

 

สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติงานจริงในช่วงเวลาที่สังเกต

 

 

จ่ายเงินเดือน  สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า

เท่านั้น  ซึ่งอาจจะไม่จริงทั้งหมด  ถ้าจะให้สามารถสรุปรวมได้

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณพรผกา  ไพสิฐธนากร (อุ๋ย)

081-5779588 ,  091-7754272

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูลการบริการต่างๆหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 15,788