ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่กรมสรรพากรกำหนดให้จัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายกำหนด และมีเงินได้ตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยปกติจะจัดเก็บภาษีเป็นรายปี รายได้เกิดขึ้นในปีใดผู้มีเงินได้ต้องนำส่งภาษีในปีถัดไปโดยนำไปแสดงรายการตามแบบแสดงรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ(ภงด.90,ภงด.91)และต้องนำส่งภายในเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปีถัดไป และสำหรับในบางกรณีที่ผู้มีเงินได้มีรายได้มาก กฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในครึ่งปีแรก เพื่อแบ่งเบาภาระภาษีที่ต้องชำระตอนสิ้นปี เป็นการให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

Visitors: 15,788